कौशल्य सेतू नोंदणी पत्रक/Kaushalya Setu Registration Form

 
हे पत्रक इंग्रजी किंवा मराठीत भरू शकता/This form can be filled in English (default) or in Marathi.
 
अशी (*) खूण असलेल्या रकान्यात माहिती भरणे अनिवार्य आहे/Fields marked with a (*) should be mandatorily filled.
 
विद्यार्थ्याचे नाव/Student's Name  *
 
विद्यार्थ्याच्या आईचे नाव/Student's Mother Name *
 
विद्यार्थ्याचा आधार कार्ड क्रमांक/Student's Aadhar Card No. *
 
दहावी परीक्षेचे वर्ष/SSC Exam Year *
 
विद्यार्थ्याचा हजेरी क्रमांक/Student's Roll No.
 
विद्यार्थ्याचे मागील शाळेचे नाव/Student's Previous School *
 
विद्यार्थ्याचा भ्रमण ध्वनी क्रमांक/Student's Mobile No. *
 
विद्यार्थ्याचा पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक/Student's Alternate Phone No. *
 
विद्यार्थ्याचा पत्ता/Student's Address
 
विद्यार्थ्याचा ईमेल (असल्यास)/Student's Email address(If available)
 
जिल्हा/District *
 
तालुका/Taluka *
 
शाळेचे नाव/School Name *
 
अभ्यासक्रम निवडा/Select Course *